Teknopark Yönetim Danışmanlığı

Teknopark Nedir?

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezidir.

Teknopark'ların Avantajları Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Teknoparkta gerçekleştirilen Ar-ge, Yazılım ve Tasarım projelerden elde edilen gelirlerin %100’e kadarı istisna kapsamındadır.

Gelir Vergisi Muafiyeti

Teknoparkta gerçekleştirilen projelerde görev alan personellere oluşan gelir vergisinin %100’e kadarı istisna kapsamındadır.

Sigorta Prim Desteği

Gelir vergisinden istisna olan personellerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı (%50) istisna edilmektedir.

Damga Vergisi Muafiyeti

Teknoparkta gerçekleştirilen proje de görev alan personellere oluşan damga vergisinin %100’e kadarı istisna kapsamındadır.

KDV'siz Alım Desteği

Teknoparkta gerçekleştirilen projeler kapsamında işletmelerin satın alacakları makine, ekipman vb. ana girdiler KDV istisnası kapsamındadır.

KDV Muafiyeti

Teknoparkta geliştirilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerini kapsamaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teknoparkta geliştirilmiş Ar-ge, Tasarım ve Yazılım Projeleri kapsamındaki çıktıların ithal edilmesi durumunda gümrük vergisinden istisnadır.

Temel Bilimler Desteği

Temel Bilimler alanlarından (matematik, fizik, kimya, biyoloji) mezun olan çalışanların ücretleri 2 yıl süreyle brüt asgari ücret tutarında desteklenmektedir.

Teknopark Başvuru Hizmetlerimiz

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan teşviklerin detaylı bir şekilde aktarımı ve anlatımı.

İşletmenin analiz edilmesi ile Ar-ge kapasitesinin (insan kaynağı, deneyim, yürütülen projeler, sahip olunan patent gibi belgeler, vb.) belirlenmesi.

Belirlenen konu başlıkları doğrultusunda başvuru formuna dahil edilecek Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, iş paketlerinin hazırlanması ve proje bütçesinin oluşturulması.

Belirlenen Ar-ge projeleri doğrultusunda gerekli insan kaynağının belirlenmesi ve projelere dağıtımının yapılması.

Belirlenen çalışma alanları ve toplanan bilgiler doğrultusunda başvuru formunun doldurulması ve incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması.

Hakemler tarafından firma başvurusunun değerlendirileceği toplantı öncesi gerekli hazırlıkların yapılması, Hakem Heyeti sunumunun hazırlanması.

Firma başvurusu nihai kararı çıkana kadar sürecin takip edilmesi ve talep edilmesi halinde gerekli güncellemelerin yapılması.

İşletme İzleme ve Raporlama Hizmetlerimiz

Teknoparkta yürütülecek yeni Ar-ge projelerinin belirlenmesi, içeriğin, iş paketlerinin ve bütçesinin oluşturularak uygun formatta Teknopark yönetimine sunulması. ​

Teknoparkta yürütülmeye devam eden Ar-ge projelerinin takip ve koordinasyonlarının gerçekleştirilmesi. 

Firma insan kaynağının mevzuat kapsamında belirtilen personel tanımları doğrultusunda incelenerek sınıflandırılması ve muafiyet kapsamına alınması.

Firma insan kaynağının Ar-ge projeleri ile ilişkilendirilmesi ve adam-ay dağılımlarının yapılması.

Personellerin ay sonu çalışma sürelerinin incelenerek muafiyet kullanılacak sürelerin belirlenmesi, personel bilgi formlarının (muhtasarların) kontrolü ve mali işler birimi ile koordineli olarak çalışılması.

Aylık Muafiyet Raporlarının oluşturulması ve mali müşavire e-imza için iletilmesi.

İlgili mevzuat kapsamında sunulan diğer istisnaların (personel dışarıda geçen süre, temel bilimler desteği, yurt içi ekipman alımlarında KDV istisnası, vb.) kullanılabilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi. 

Dönemlik olarak Teknopark yönetimine teslim edilmesi gereken raporların hazırlanmasına destek olunması, hazırlanan raporların incelenmesi (Faaliyet İzleme / İlerleme Formları gibi) ve zamanında tesliminin sağlanması. 

Ar-ge projelerinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan finansal kaynağa erişim için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının araştırılması.

Ar-ge projelerinin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli bilgiye erişim için üniversitelerle ve firmalarla iş birliği imkanının oluşturulması için destek sağlanması. 

Devlet destekli projelerin Teknopark sistemine entegre edilmesi ve ilgili muafiyetlerin alınmasının sağlanması.

Teknopark Ankara - İvedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapı No:116 Yenimahalle/Ankara

İrtibat: info@danismanlikmomentum.com